EyeSTAR lasik institute for laser vision correction
 


map

EyeSTAR LASIK Institute

Cumhuriyet Caddesi Ceylan Apt., No:27/1-2
Taksim - Istanbul
+90-212-361-5000 (PBX)

24 Hours: 00-90-533-480-5686

info@eyestar.us


Copyright 1998 - 2005 EyeSTAR LASIK Institute Istanbul